Kai Goto

fragment specimen (specimen pipe)

2012

specimen pipe, polystyrene, epoxy resin, glycerin

18×90 mm